جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی)

تن ۲٠
16 تن
تن 10
تن 8
تن 7
تن 5
تن 3
۲ تن
تن ۲٠

جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی) – 20 تن

متن نمونه

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
SCS2016
ظرفيت هاي باربرداري
Capacity
حداكثر ظرفيت بار برداري تن-متر
Ton.m
65
حداكثر ارتفاع باربرداري متر
m
(37.2)32.2
حداكثر شعاع كاري متر
m
(35.2)30.2
حداكثر ارتفاع كاري متر
m
(38.7)33.7
بوم
Boom
نوع/تعداد تلسكوپ شش ضلعي/6
سرعت افزايش طول بوم متر/ثانيه
m/sec
55/21.5
سرعت افزايش ارتفاع بوم درجه/ثانيه
°/sec
30/80+11-
سيم بكسل
وينچ
winch
سرعت افزايش طول سيم بكسل (قلاب) متر/دقيقه
m/min
(4/4) 16-9.2
ضخامت سيم بكسل

Ø ميليمتر/متر
Ømm/m

m 120*14ᶲ

گردون
Slewing
شعاع چرخش 360 گردان
سرعت چرخش 360 درجه در دقيقه
rpm
2
جك
Outrigger
نوع جلو
Front
تمام هيدروليك (دو مرحله اي)
عقب
Rear
تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه)
حداكثر طول جك جلو(افقي) متر
M
7.4
سيستم هيدروليك
Hydraulic system
جريان روغن مورد نياز ليتر/دقيقه
ℓ / min
100*100
فشار كاري كيلوگرم نيرو بر سانتي متر مربع
kgf / cm2
210
حجم مخزن روغن
Oil tank capacity
ليتر
كاميون مناسب براي نصب جرثقيل
Applicable chassis
تن
Ton
25 و بيشتر
تجهيزات انتخابي
Option
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري مازاد
سيستم كنترل از راه دور (باسيم/بدون سيم)
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري در شرايط باد شديد
صندلي بالا(اپراتور)
جك عقب
جك وسط

 

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

16 تن

جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی) – 16 تن

متن نمونه

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
SCS1616
ظرفيت هاي باربرداري
Capacity
حداكثر ظرفيت بار برداري تن-متر
Ton.m
53.8
حداكثر ارتفاع باربرداري متر
m
(35.1)30.1
حداكثر شعاع كاري متر
m
(32.1)27.1
حداكثر ارتفاع كاري متر
m
(36.1)31.1
بوم
Boom
نوع/تعداد تلسكوپ شش ضلعي/6
سرعت افزايش طول بوم متر/ثانيه
m/sec
45/20.4
سرعت افزايش ارتفاع بوم درجه/ثانيه
°/sec
40/80+12-
سيم بكسل
وينچ
winch
سرعت افزايش طول سيم بكسل (قلاب) متر/دقيقه
m/min
(4/4) 16-9.2
ضخامت سيم بكسل Ø ميليمتر/متر
Ømm/m
m 120*14ᶲ
گردون
Slewing
شعاع چرخش 360 گردان
سرعت چرخش 360 درجه در دقيقه
rpm
2
جك
Outrigger
نوع جلو
Front
تمام هيدروليك (دو مرحله اي)
عقب
Rear
تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه)
حداكثر طول جك جلو(افقي) متر
M
7.4
سيستم هيدروليك
Hydraulic system
جريان روغن مورد نياز ليتر/دقيقه
ℓ / min
100*100
فشار كاري كيلوگرم نيرو بر سانتي متر مربع
kgf / cm2
210
حجم مخزن روغن
Oil tank capacity
ليتر
كاميون مناسب براي نصب جرثقيل
Applicable chassis
تن
Ton
19 و بيشتر
تجهيزات انتخابي
Option
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري مازاد
سيستم كنترل از راه دور (باسيم/بدون سيم)
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري در شرايط باد شديد
صندلي بالا(اپراتور)
جك عقب
جك وسط

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

تن 10

جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی) – 10 تن

متن نمونه

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
SCS1015LS SCS1024LS
ظرفيت هاي باربرداري
Capacity
حداكثر ظرفيت بار برداري تن-متر
Ton.m
36 36
حداكثر ارتفاع باربرداري متر
m
(27)23 19.3
حداكثر شعاع كاري متر
m
(24.9)20.7 16.9
حداكثر ارتفاع كاري متر
m
(28.5)24.5 20.3
بوم
Boom
نوع/تعداد تلسكوپ شش ضلعي/5 شش ضلعي/4
سرعت افزايش طول بوم متر/ثانيه
m/sec
40/15.1 40/15.1
سرعت افزايش ارتفاع بوم درجه/ثانيه
°/sec
20/81-0 15/81-0
سيم بكسل
وينچ
winch
سرعت افزايش طول سيم بكسل (قلاب) متر/دقيقه
m/min
(4/4) 23-13 (4/4) 23-13
ضخامت سيم بكسل Ø ميليمتر/متر
Ømm/m
m 100*14ᶲ m 100*14ᶲ
گردون
Slewing
شعاع چرخش 360 گردان 360 گردان
سرعت چرخش 360 درجه در دقيقه
rpm
2 2
جك
Outrigger
نوع جلو
Front
تمام هيدروليك (دو مرحله اي) تمام هيدروليك (دو مرحله اي)
عقب
Rear
تمام هيدروليك ، تقويت شده)دولايه) تمام هيدروليك ، تقويت شده)دولايه)
حداكثر طول جك جلو(افقي) متر
M
6.18 6.18
سيستم هيدروليك
Hydraulic system
جريان روغن مورد نياز ليتر/دقيقه
ℓ / min
100*100 100*100
فشار كاري كيلوگرم نيرو بر سانتي متر مربع
kgf / cm2
210 210
حجم مخزن روغن
Oil tank capacity
ليتر
250
كاميون مناسب براي نصب جرثقيل
Applicable chassis
تن
Ton
11 و بيشتر 11 و بيشتر
تجهيزات انتخابي
Option
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري مازاد
سيستم كنترل از راه دور (باسيم/بدون سيم)
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري در شرايط باد شديد
صندلي بالا(اپراتور)
جك عقب
جك وسط

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

تن 8

جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی) – 8 تن

متن نمونه

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
SCS886LS SCS867LS SCS886 SCS887
ظرفيت هاي باربرداري
Capacity
حداكثر ظرفيت بار برداري تن-متر
Ton.m
17.5 17.5 21 21
حداكثر ارتفاع باربرداري متر
m
(26.8)21.8 (29.5)24.5 (26.8)21.8 (29.5)24.5
حداكثر شعاع كاري متر
m
(24.6)19.6 (27.3)22.3 (24.6)19.6 (27.3)22.3
حداكثر ارتفاع كاري متر
m
(27.6)22.6 (30.2)25.2 (27.6)22.6 (30.2)25.2
بوم
Boom
نوع/تعداد تلسكوپ شش ضلعي/6 شش ضلعي/7 شش ضلعي/6 شش ضلعي/7
سرعت افزايش طول بوم متر/ثانيه
m/sec
33/15.1 36/17.5 33/15.1 36/17.5
سرعت افزايش ارتفاع بوم درجه/ثانيه
°/sec
15/76-1 15/76-1 12/80-1 12/80-1
سيم بكسل
وينچ
winch
سرعت افزايش طول سيم بكسل (قلاب) متر/دقيقه
m/min
(4/4)14 (4/4)14 (4/4)14 (4/4)14
ضخامت سيم بكسل Ø ميليمتر/متر
Ømm/m
m 120*10ᶲ m 120*10ᶲ m 120*10ᶲ m 120*10ᶲ
گردون
Slewing
شعاع چرخش 360 گردان 360 گردان 360 گردان 360 گردان
سرعت چرخش 360 درجه در دقيقه
rpm
2 2 2 2
جك
Outrigger
نوع جلو
Front
تمام هيدروليك تمام هيدروليك تمام هيدروليك تمام هيدروليك
عقب
Rear
تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه) تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه) تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه) تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه)
حداكثر طول جك جلو(افقي) متر
M
جلو6، عقب4.3 جلو6، عقب4.3 جلو6، عقب4.3 جلو6، عقب4.3
سيستم هيدروليك
Hydraulic system
جريان روغن مورد نياز ليتر/دقيقه
ℓ / min
65 65 65 65
فشار كاري كيلوگرم نيرو بر سانتي متر مربع
kgf / cm2
200 200 210 210
حجم مخزن روغن
Oil tank capacity
ليتر
170 170 170
كاميون مناسب براي نصب جرثقيل
Applicable chassis
تن
Ton
7.5 و بيشتر 7.5 و بيشتر 7.5 و بيشتر
تجهيزات انتخابي
Option
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري مازاد
سيستم كنترل از راه دور (باسيم/بدون سيم)
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري در شرايط باد شديد
صندلي بالا(اپراتور) STD STD STD
جك عقب
جك وسط

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

تن 7

جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی) – 7 تن

متن نمونه

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
SCS736 SCS736 II SCS744L SCS746L SCS747L
ظرفيت هاي باربرداري
Capacity
حداكثر ظرفيت بار برداري تن-متر
Ton.m
15 15 20 17.5 17.5
حداكثر ارتفاع باربرداري m (22.4)17.4 (25.4)20.8 16.1 (26.8)21.8 (29.5)24.5
حداكثر شعاع كاري متر
m
(20.4)15.4 (23.8)18.8 13.8 (24.6)19.6 (27.3)22.3
حداكثر ارتفاع كاري متر
m
(23.1)18.1 (26.5)21.5 16.9 (27.6)22.6 (29.2)25.2
بوم
Boom
نوع/تعداد تلسكوپ
شش ضلعي/6 شش ضلعي/6 شش ضلعي/4 شش ضلعي/6 شش ضلعي/7
سرعت افزايش طول بوم متر/ثانيه
m/sec
30/11.78 30/14.5 16/7.36 33/15.1 36/17.5
سرعت افزايش ارتفاع بوم درجه/ثانيه
°/sec
15/76-1 15/76-1 12/80-1 12/80-1 12/80-1
سيم بكسل
وينچ
winch
سرعت افزايش طول سيم بكسل (قلاب) متر/دقيقه
m/min
(4/4)14 (4/4)14 (4/4)14 (4/4)14 (4/4)14
ضخامت سيم بكسل Ø ميليمتر/متر
Ømm/m
m 120*10ᶲ m 120*10ᶲ m 120*10ᶲ m 120*10ᶲ m 120*10ᶲ
گردون
Slewing
شعاع چرخش 360 گردان 360 گردان 360 گردان 360 گردان 360 گردان
سرعت چرخش 360 درجه در دقيقه
rpm
2 2 2 2
جك
Outrigger
نوع جلو
Front
تمام هيدروليك تمام هيدروليك تمام هيدروليك تمام هيدروليك تمام هيدروليك
عقب
Rear
تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه) تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه) تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه) تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه) تمام هيدروليك ، تقويت شده (دولايه)
حداكثر طول جك جلو(افقي) متر
M
5.35 5.35 5.6 5.6 5.6
سيستم هيدروليك
Hydraulic system
جريان روغن مورد نياز ليتر/دقيقه
ℓ / min
65 65 65 65 65
فشار كاري كيلوگرم نيرو بر سانتي متر مربع
kgf / cm2
200 200 200 200 200
حجم مخزن روغن
Oil tank capacity
ليتر
90 120 120 120
كاميون مناسب براي نصب جرثقيل
Applicable chassis
تن
Ton
7.5 و بيشتر 7.5 و بيشتر 7.5 و بيشتر 7.5 و بيشتر
تجهيزات انتخابي
Option
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري مازاد
سيستم كنترل از راه دور (باسيم/بدون سيم)
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري در شرايط باد شديد
صندلي بالا(اپراتور)
جك عقب
جك وسط

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

تن 5

جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی) – 5 تن

متن نمونه

متن نمونه

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

تن 3

جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی) – 3 تن

متن نمونه

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
SCS323 SCS324 SCS333 SCS334
ظرفيت هاي باربرداري
Capacity
حداكثر ظرفيت بار برداري تن-متر
Ton.m
8.2 8 8.2 8
حداكثر ارتفاع باربرداري متر
m
9.5 11.8 9.6 11.9
حداكثر شعاع كاري متر
m
7.4 9.7 7.4 9.7
حداكثر ارتفاع كاري متر
m
10 12.3 10.1 12.4
بوم
Boom
نوع/تعداد تلسكوپ چهار ضلعي/3 چهار ضلعي/3 چهار ضلعي/3 چهار ضلعي/4
سرعت افزايش طول بوم متر/ثانيه
m/sec
14/4.4 14/6.6 14/4.4 14/6.6
سرعت افزايش ارتفاع بوم درجه/ثانيه
°/sec
9/80-1 9/80-1 9/80-1 9/80-1
سيم بكسل
وينچ
winch
سرعت افزايش طول سيم بكسل (قلاب) متر/دقيقه
m/min
(4/4)17 (4/4)17 (4/4)17 (4/4)17
ضخامت سيم بكسل Ø ميليمتر/متر
Ømm/m
m 80*8ᶲ m 80*8ᶲ m 80*8ᶲ m 80*8ᶲ
گردون
Slewing
شعاع چرخش 360 گردان 360 گردان 360 گردان 360 گردان
سرعت چرخش 360 درجه در دقيقه
rpm
2 2 2 2
جك
Outrigger
نوع جلو
Front
تمام هيدروليك تمام هيدروليك تمام هيدروليك تمام هيدروليك
عقب
Rear
انتخابي انتخابي انتخابي انتخابي
حداكثر طول جك جلو(افقي) متر
M
3.88 3.88 4.09 4.09
سيستم هيدروليك
Hydraulic system
جريان روغن مورد نياز ليتر/دقيقه
ℓ / min
50 50 50 50
فشار كاري كيلوگرم نيرو بر سانتي متر مربع
kgf / cm2
200 200 200 200
حجم مخزن روغن
Oil tank capacity
ليتر
50 50 50
كاميون مناسب براي نصب جرثقيل
Applicable chassis
تن
Ton
8-5/4 8-5/4 8-5/4
تجهيزات انتخابي
Option
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري مازاد
سيستم كنترل از راه دور (باسيم/بدون سيم)
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري در شرايط باد شديد
صندلي بالا(اپراتور)
جك عقب دستي، هيدروليكي دستي، هيدروليكي دستي، هيدروليكي
جك وسط

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

۲ تن

جرثقیل تلسكوپی (پشت کامیونی) – 2 تن

متن نمونه

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
SCS263
ظرفيت هاي باربرداري
Capacity
حداكثر ظرفيت بار برداري تن-متر
Ton.m
4.2
حداكثر ارتفاع باربرداري متر
m
8
حداكثر شعاع كاري متر
m
6.2
حداكثر ارتفاع كاري متر
m
8.2
بوم
Boom
نوع/تعداد تلسكوپ چهار ضلعي/3
سرعت افزايش طول بوم متر/ثانيه
m/sec
11/3.7
سرعت افزايش ارتفاع بوم درجه/ثانيه
°/sec
7/80-1
سيم بكسل
وينچ
winch
سرعت افزايش طول سيم بكسل (قلاب) متر/دقيقه
m/min
 (3/4)17
ضخامت سيم بكسل Ø ميليمتر/متر
Ømm/m
m 33*8ᶲ
گردون
Slewing
شعاع چرخش 360 گردان
سرعت چرخش 360 درجه در دقيقه
rpm
2
جك
Outrigger
نوع جلو
Front
قسمت افقي دستي
عقب
Rear
انتخابي
حداكثر طول جك جلو(افقي) متر
M
3.12
سيستم هيدروليك
Hydraulic system
جريان روغن مورد نياز ليتر/دقيقه
ℓ / min
37
فشار كاري كيلوگرم نيرو بر سانتي متر مربع
kgf / cm2
200
حجم مخزن روغن
Oil tank capacity
ليتر
34
كاميون مناسب براي نصب جرثقيل
Applicable chassis
تن
Ton
5/3-5/2

تجهيزات انتخابي
Option

سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري مازاد
سيستم كنترل از راه دور (باسيم/بدون سيم)
سيستم هوشمند جلوگيري از باربرداري در شرايط باد شديد
صندلي بالا(اپراتور)
جك عقب دستي، هيدروليكي
جك وسط

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.