دريل واگن سوسان

دريل واگن سوسان

Showing all 3 results

  • دريل واگن سوسان STD11

    اپراتور پسند، كنترل آسان با جوي استيك برقي، راد چنجر حرفه اي،داراي گواهي ايمني كابين (ROPS/FOPS)، تحت پوشش قرار دادن منطقه وسيعي حفاري بدون جابجايي ،قدرت بهينه با استفاده از پمپ هوشمند و سيستم پيشرفته و هوشمند حفاري

  • دريل واگن سوسان STD14

    اپراتور پسند، كنترل آسان با جوي استيك برقي، راد چنجر حرفه اي،داراي گواهي ايمني كابين (ROPS/FOPS)، تحت پوشش قرار دادن منطقه وسيعي حفاري بدون جابجايي ،قدرت بهينه با استفاده از پمپ هوشمند و سيستم پيشرفته و هوشمند حفاري