خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش:
كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.
همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

شرايط گارانتي چكش هيدروليكي سوسان:
خدمات پس از فروش و گارانتي چكش هيدروليكي طبق دستورالعمل شركت سوسان كره جنوبي مي باشد :

1. خدمات گارانتي فقط توسط كارشناسان شركت پارس پرو‍‍ژه راه صنعت در مركز خدمات پس از فروش شركت انجام خواهد پذيرفت.
2. تامين رايگان قطعات از تاريخ نصب چكش براي سيلندر و پيستون به مدت يك سال و مابقي قطعات شش ماه مشروط به تائيد شركت سوسان مي باشد.
3. هزينه دستمزد تعميرات اساسي (اورهال) و تعويض قطعات و حمل و نقل در دوره گارانتي رايگان نمي باشد.
4. موارد زير شامل گارانتي نمي باشد:

4.1. كليه قطعات فرسايشي از قبيل قلم، بوش هاي سر و داخلي، پين نگهدارنده قلم و ديافراگم ، براكت به همراه كليه متعلاقات آن
4.2. عدم ارسال چكش جهت سرويس اوليه و اورهال به محل خدمات پس از فروش شركت پارس پروژه راه صنعت (شش ماه پس از تاريخ نصب و يا 1000 ساعت كاركرد، هركدام زود تر فرارسد)
4.3. ايرادات ناشي از ورود مواد خارجي و يا آلودگي به مدار هيدروليك چكش
4.4. ايرادات ناشي از عدم سرويس و نگهداري و بازديد هاي دوره اي (به كتاب راهنمايي چكش مراجعه شود)
4.5. ايرادات ناشي از خطاي اپراتور (به كتاب راهنمايي چكش مراجعه شود)
4.6. استفاده از قطعات غير اصلي 
4.7. ايرادات ناشي از تنظيم غير استاندارد سيستم هيدروليك بيل مكانيكي و چكش توسط افرادي غير از كارشناسان شركت پارس پروژه راه صنعت
4.8. نصب چكش بر روي بيل مكانيكي ديگر بدون هماهنگي و تايئد واحد خدمات پس از فروش شركت پارس پروژه راه صنعت
4.9. فك پلمپ چكش قبل از نصب توسط افرادي به غير از كارشناس شركت پارس پروژه راه صنعت
4.10. نصب و دستكاري چكش توسط افرادي به غير از كارشناس شركت پارس پروژه راه صنعت
4.11. كارت گارانتي بدون مهر برجسته، هولوگرام و امضآء كارشناس شركت پارس پروژه راه صنعت
4.12. مفقودي كارت گارانتي و عدم اطلاع به شركت پارس پروژه راه صنعت