شرایط گارانتی

📌 خدمات پس از فروش و گارانتي چكش هيدروليكي طبق دستورالعمل شركت سوسان كره جنوبي مي باشد :

1⃣ خدمات گارانتي فقط توسط كارشناسان شركت پارس پرو‍‍ژه راه صنعت در مركز خدمات پس از فروش شركت انجام خواهد پذيرفت.

2⃣ تامين رايگان قطعات از تاريخ نصب چكش براي سيلندر و پيستون به مدت يك سال و مابقي قطعات شش ماه مشروط به تائيد شركت سوسان مي باشد.

3⃣ هزينه دستمزد تعميرات اساسي (اورهال) و تعويض قطعات و حمل و نقل در دوره گارانتي رايگان نمي باشد.

4⃣ موارد زير شامل گارانتي نمي باشد:

🔴 كليه قطعات فرسايشي از قبيل قلم، بوش هاي سر و داخلي، پين نگهدارنده قلم و ديافراگم ، براكت به همراه كليه متعلاقات آن

🔴 عدم ارسال چكش جهت سرويس اوليه و اورهال به محل خدمات پس از فروش شركت پارس پروژه راه صنعت (شش ماه پس از تاريخ نصب و يا 1000 ساعت كاركرد، هركدام زود تر فرارسد)

🔴5 ايرادات ناشي از ورود مواد خارجي و يا آلودگي به مدار هيدروليك چكش

🔴 ايرادات ناشي از عدم سرويس و نگهداري و بازديد هاي دوره اي (به كتاب راهنمايي چكش مراجعه شود)

🔴 ايرادات ناشي از خطاي اپراتور

🔴 استفاده از قطعات غير اصلي

🔴 ايرادات ناشي از تنظيم غير استاندارد سيستم هيدروليك بيل مكانيكي و چكش توسط افرادي غير از كارشناسان شركت پارس پروژه راه صنعت

🔴 نصب چكش بر روي بيل مكانيكي ديگر بدون هماهنگي و تايئد واحد خدمات پس از فروش شركت پارس پروژه راه صنعت

🔴 فك پلمپ چكش قبل از نصب توسط افرادي به غير از كارشناس شركت پارس پروژه راه صنعت

🔴 نصب و دستكاري چكش توسط افرادي به غير از كارشناس شركت پارس پروژه راه صنعت

🔴 كارت گارانتي بدون مهر برجسته، هولوگرام و امضآء كارشناس شركت پارس پروژه راه صنعت

🔴 مفقودي كارت گارانتي و عدم اطلاع به شركت پارس پروژه راه صنعت