چکش هیدرولیک سوسان

چکش های فوق سنگین
چکش های سنگین
چکش های متوسط
چکش های سبک
چکش های فوق سنگین

چکش های فوق سنگین سوسان SB

قدرت تخريب زياد ، استحكام بالاي قطعات، وزن متناسب، تقويت شده با ورق فولادي ضدسايش هاردوكس (Hardox) حرارت كاري پائين

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گیری
Unit
SB151 TR-F SB157 TR-F SQ180 SB200 TR-F
وزن عملياتي
Operating weight
کیلو گرم
Kg
3833 4108 5850 6613
وزن عملياتي بيل مكانيكي متناسب با چكش
Carrier weight
تن
ton
40_55 40_55 50_90 70_120
ارتفاع با قلم
Height
میلیمتر
mm
3734 3786 3958 3740
جريان روغن مورد نياز
Required oil flow
لیتر بر دقیقه
l/min
210_290 210_290 300_400 400_500
فشار کاری
Operating pressure
بار
bar
160_180 160_190 160_180 170_190
تعدادت ضربات
Impact rate
ضربه در دقیقه
bpm
200_350 200_350 150_250* 200_300
400_500**
قطر قلم
Tool diameter
میلیمتر
mm
175 175 197 210

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

Tag:

دریافت کاتالوگ

چکش های سنگین

چكش هاي سنگین سوسان SB

وزن متناسب، تقويت شده با ورق فولادي ضدسايش هاردوكس (Hardox) حرارت كاري پائين، محدوده كاري متنوع ، ، طراحي ساده به همراه كمترين قطعات

Category:
مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحداندازه گیری
Unit
SB100 TR-F SB121 TR-F SB130 TR-F SB140 TR-F SB147 TR-F
وزن عملياتي
Operating weight
کیلو گرم
Kg
2065 2781 2996 3185 3314
وزن عملياتي بيل مكانيكي متناسب با چكش
Carrier weight
تن
ton
25_30 28_35 30_45 30_45 28_45
ارتفاع با قلم
Height
میلیمتر
mm
3063 3215 3392 3486 3605.5
جريان روغن مورد نياز
Required oil flow
لیتر بر دقیقه
l/min
150_210 180_240 200_260 200_260 200_260
فشار کاری
Operating pressure
بار
bar
160_180 160_180 160_180 160_180 160_180
تعدادت ضربات
Impact rate
ضربه در دقیقه
bpm
300_450 300_450 250_400 250_350 250_350
قطر قلم
Tool diameter
میلیمتر
mm
150 155 165 165 165

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

دریافت کاتالوگ

چکش های متوسط

چکش های متوسط سوسان SB

سرويس و نگهداري آسان به همراه هزينه نگهداري پائين، مجهز به سيستم تقليل ارتعاش و اپراتوري آسان، مجهز به ضربه گير پلي اوره تان دو طرفه با قدرت جذب بالا، كاربر پسند به دليل لرزش كم

Category:
مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گیری
Unit
SB50 TR-F SB60 TR-F SB70 TR-F
(SB81N TR-F)
SB81 TR-F
وزن عملياتي
Operating weight
کیلو گرم
Kg
973

1330

1544 1830
وزن عملياتي بيل مكانيكي متناسب با چكش
Carrier weight
تن
ton
11_16 15_18 16_21 18_26
ارتفاع با قلم
Height
میلیمتر
mm
2325 2592 2680 2813
جريان روغن مورد نياز
Required oil flow
لیتر بر دقیقه
l/min
80_110 90_120 100_150 120_180
فشار کاری
Operating pressure
بار
bar
150_170 150_170 160_180 160_180
تعدادت ضربات
Impact rate
ضربه در دقیقه
bpm
350_700 350_650 350_600 350_500
قطر قلم
Tool diameter
میلیمتر
mm
100 125 135 140

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

دریافت کاتالوگ

چکش های سبک

چکش های سبک سوسان SB

عملكرد فوق العاده، ضربات پرقدرت، اطمينان از كيفيت و دوام قطعات، وزن كاري كم

Category:
مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحداندازه گیری
Unit
SB30-II
A type *
SB30-II
B type **
SB40-II
*A type
SB40-II
**B type
وزن عملياتي
Operating weight
کیلو گرم
Kg
131 144 298 292
وزن عملياتي بيل مكانيكي متناسب با چكش
Carrier weight
تن
ton
2.5_4.5 2.5_4.5 4_7 4_7
ارتفاع با قلم
Height
میلیمتر
mm
1287 1313 1616 1602
جريان روغن مورد نياز
Required oil flow
لیتر بر دقیقه
l/min
25_50 25_50 40_70 40_70
فشار کاری
Operating pressure
بار
bar
90_120 90̴120 110_140 110_140
تعدادت ضربات
Impact rate
ضربه در دقیقه
bpm
600_1100 600_1100 500_900 500_900
قطر قلم
Tool diameter
میلیمتر
mm
53 53 68 68

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

دریافت کاتالوگ